• Nova NanoSEM 50

    Nova Nano SEM 450 là kính hiển vi phát xạ trường Schottky phân giải siêu cao ở cả điện thế cao hay thấp và là kính hiển vi SEM duy ...

  • Kính hiển vi điện tử ...

    Giải pháp tăng cường hiệu quả và phân tích. Kính hiển vi điện tử quét (SEM) được sử dụng để kiểm tra hình ảnh và thành phần của các ...

  • Xem trang