• MALDI-TOF/TOF MALDI- ...

    Công nghệ MALDI là kỹ thuật phù hợp trong phân tích các hợp chất hữu cơ, đặc biệt là các hợp chất không không ổn định, các cao phân ...

  • GC-TOF/GCxGC TOF

    Scientic Analysis Instruments cung cấp khối phổ thời gian bay TOF với chùm ion liên tục có khả năng thu thập hàng trăm phổ trong một ...