• Sắc ký khí phân giải ...

    Nu Evolution là sắc ký khí khối phổ cung từ phân giải cao dùng để phân tích các chất khí hàm lượng siêu thấp. Nó có khả năng đo các ...