Sắc ký khí phân giải cao (HR-GCMS)

Nu Evolution là sắc ký khí khối phổ cung từ phân giải cao dùng để phân tích các chất khí hàm lượng siêu thấp. Nó có khả năng đo các thành phần của hỗn hợp khí ở hàm lượng 10ppm. Thiết kế tiên tiến cho độ phân giải> 5.000. Ứng dụng bao gồm cả phân tích hydro và các đồng vị của nó.