MALDI-TOF/TOF MALDI-TOF

Công nghệ MALDI là kỹ thuật phù hợp trong phân tích các hợp chất hữu cơ,  đặc biệt là các hợp chất không không ổn định, các cao phân tử và được  sử dụng thành công để phân tích các protein, peptide, oligosaccharides,  oligonucleotide và cũng polyme trong công nghệ vật liệu mới và nghiệp.

Dòng LaserToF của hệ thống MALDI cung cấp bới SAI là dải sản phẩm ứng dụng mạnh mẽ và lý tưởng cho việc phân tích các phân tử hữu cơ phân đoạn lớn như phân tử sinh học và polyme. Các thiết bị là hoàn toàn tự động, hiệu quả đa năng từ phân tích thời gian bay tuyến tính đơn đến công nghệ phân tích kết hợp tuyến tính/phản xạ cùng với sự kết hợp với các tính năng tiên tiến như CID, PSD, MS-MS và hình ảnh MALDI. Độ nhạy của các sản phẩm của SAI được tăng cường nhờ công nghệ điều chỉnh thấu kính laser.

  • GC-TOF/GCxGC TOF

    Scientic Analysis Instruments cung cấp khối phổ thời gian bay TOF với chùm ion liên tục có khả năng thu thập hàng trăm phổ trong một ...