Mô học
Thứ tư, 29/05/2013

Các mô sinh học cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự tương tác giữa các thành phần của hệ thống sinh học và làm thế nào những tương tác này phát triển các chức năng đại diện của hệ thống sinh học đó.

Mục đích là để giải thích quy luật sinh học tại một tế bào, mô, cơ quan, hoặc toàn bộ tổ chức, chủ yểu để hiểu được hệ thống sống như một thể thống nhất

Để làm điều này một cách hiệu quả, dữ liệu sinh học cần được thu thập, giải thích, và phân tích mức độ cao các vai trò của tùng bộ phận.

FEI cung cấp giải pháp tự động, quan sát hình ảnh độ phân giải cao hình ảnh siêu cấu trúc trên diện rộng và thể tích của các mô hoặc tế bào

TIN LIÊN QUAN