Khoa học địa chất & dầu khí

 • Trang chủ / Ứng dụng / Khoa học địa chất & dầu khí
 • CAMECA
  Thứ hai, 27/05/2013

  Trong ứng dụng khoa học địa chất, không thể không nói CAMECA, nhà sản xuất số và cung cấp giải pháp số một thế giới của ứng dụng này. Các sản phẩm của Cameca như hiển hi điện tử vi dò EPMA, khối phổ ion thứ cấp SIMS có mặt ở tất cả các Phòng thí nghiệm hiện đại nhất trong lĩnh vực địa chất và khoa học trái đất.

  Dòng sản phẩm khoa học địa chất của CAMECA bao gồm:
  SXFive (EPMA) phân tích chính xác định lượng nguyên tố và lập bản đồ pha khoáng sản từ 100wt% đến và một vài ppm. Sử dụng rộng rãi trong khoáng vật học, thạch học, geochronology (monazites) và cosmochemistry.

  SXFiveFE (FEG - EPMA) cho độ phân giải cao (dưới micron), lập bản đồ X - quang và phân tích định lượng khoáng chất, vi lượng và các yếu tố phụ.

  IMS 7F - GEO: tối ưu hóa cho định lượng trên một vi điện tích (0. 5μm - 50μm) và lập bản đồ của các đồng vị và nguyên tố vi lượng (nồng độ ppb), cũng như cho phép đo đồng vị bền (H, B, C, O, S,. ). và phân tích khí hiếm REE.

  NanoSIMS: multicollection với độ phân giải 50nm, nó được sử dụng để phân tích đồng vị hoặc nguyên tố và lập bản đồ cấp độ dưới micron.

  IMS 1280 - Cho khả năng truyền qua cao nhất (độ nhạy) tại độ phân giải khối cao với đầu thu multicollection. Nó đảm bảo chính xác và lặp lại ở cấp độ vài chục ppm trên một vùng (5 - 50μm). IMS 1280 là công cụ cao nhất trong phân tích các đồng vị bền, nguyên tố vi lượng (nguyên tố nhẹ và đất hiếm) và cho geochronology (U, Th, Pb).

  Bio - geochemistry

   - Analysis of extra - cellular biomineralization with the NanoSIMS 50

  Geochronology

   - Zircon Dating with the IMS 1280 - HR
   - Monazite Dating with EPMA

  Minaralogy

   - Rare Earth Element Analysis with the IMS 7f - GEO
   - Quantitative analysis of pyroxene at high spatial resolution with FEG - EPMA
   - Zoned Mineral Analysis with EPMA

  Stable isotopes

   - Analysis of carbon isotopes with the IMS 1280 - HR
   - Analysis of magnesium isotopes with the IMS 1280 - HR

  Environmental studies

   - Nuclear Particle Analysis with the IMS 1280 - HR

  TIN LIÊN QUAN