FEI COMPANY
Thứ hai, 27/05/2013

FEI SEM, TEM, DualBeam và FIB cung cấp các giải pháp giải quyết một loạt các ứng dụng trong nghiên cứu khoa học vật liệu.

Tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế và các giải pháp lưu trữ. Phát hiện ra vật liệu mới với trọng lượng nhẹ hơn, bền hơn và mạnh hơn. Giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua việc tăng sự hiểu biết về các phản ứng hóa học, các chất xúc tác và vật liệu nano. Các khách hàng Khoa học Vật liệu của Fei đang làm việc để xây dựng một tương lai tốt hơn thông qua kiến thức toàn diện của cả vật liệu nhân tạo và tự nhiên. Bằng cách nghiên cứu các giao diện vật liệu, quan sát phản ứng của vật liệu dưới tác động môi trường khác nhau, và định lượng thành phần và phân phối nguyên tố, các nhà khoa học vật liệu đang đóng góp mà tích cực trên toàn thế giới. Cho dù làm việc tại cấp độ dưới micron hay dưới Angstrom thì điều tra các giới hạn của cấu trúc và đặc điểm vật liệu, hoặc thực hiện quan sát và phân tích các hình ảnh thường xuyên luôn được đảm bảo. Các khách hàng Khoa học Vật liệu của Fei đang tạo nên sự khác biệt cho hiện tại và tương lai của ngành khoa học vật liệu.

FEI SEM, TEM, DualBeam và FIB cung cấp các giải pháp giải quyết một loạt các ứng dụng, nghiên cứu vật liệu trong các lĩnh vực chính sau:

Các sản phẩm cho khoa học vật liệu:

Inspect™ SEM
Nova™ NanoSEM
Quanta™ SEM Series
Versa 3D™ DualBeam™
Magellan™ XHR SEM

Verios™ XHR SEM  
Helios NanoLab™ DualBeam™
Tecnai™ G2 TEM Series
Tecnai Osiris™ S/TEM
Titan™ G2 S/TEM Family

TIN LIÊN QUAN