Thứ tư, 05/06/2013

NanoSIMS của CAMECA là hệ thống hiển vi ion duy nhất mở ra những triển vọng trong khoa học sự sống như:

Thứ tư, 05/06/2013

MiniSIMS TOF là thiết bị có hiệu quả ưu việt trong phân tích bề mặt và cho chính xác thông tin các mẫu hữu cơ. Sự kết hợp với khối phổ ...