Thứ sáu, 31/05/2013

Là hệ thống hiển vi sử dụng hai chùm tia: điện tử và ion sử dụng trong quan sát, phân tích mẫu trong các nghiên cứu micro và nano. Dual ...