Thứ tư, 29/05/2013

NanoSIMS của CAMECA là hệ thống hiển vi ion duy nhất mở ra những triển vọng trong khoa học sự sống như:

Thứ tư, 29/05/2013

Đa dạng sinh học
Nghiên cứu oligonucleotide
Chẩn đoán bệnh

Thứ hai, 27/05/2013

FEI SEM, TEM, DualBeam và FIB cung cấp các giải pháp giải quyết một loạt các ứng dụng trong nghiên cứu khoa học vật liệu

Thứ tư, 29/05/2013

Là kính hiển vi kết hợp kính quang học và điện tử cho phép hiệu chỉnh hình ảnh quang học huỳnh quang của tế bào sống trên kính hiển vi ...